Achiziții publice

Cine le derulează, unde şi cum pot fi subcontractate?
.

 • Cine? Autorităţile contractante: instituţiile publice şi beneficiarii fondurilor publice;
 • Unde? În SEAP (sistemul electronic al achiziţiilor publice), prin mijloace electronice;
 • Cum? Autorităţile contractante pot subcontracta serviciile de consultanţă pentru organizarea şi derularea achiziţiilor publice, în temeiul art. 3, lit. d) din Legea 98/2016                 

.

Servicii oferite în cadrul procedurilor de achiziţii publice
.

Etapa A: Elaborarea documentaţiei de atribuire, în vederea publicării anunţului de participare pe SEAP:

 • Analiza documentaţiei tehnice primite de la proiectant pentru contractele de servicii proiectare şi / sau execuţie lucrări, cu solicitarea completărilor / modificărilor, după caz;
 • Elaborarea caietului de sarcini pentru contractele de furnizare produse, conform documentaţiei de finanţare sau specificaţiilor tehnice primite de la Beneficiar;
 • Elaborarea fişei de date a achiziţiei;
 • Elaborarea modelelor de formulare;
 • Elaborarea modelului de contract de achiziţie;
 • Elaborarea strategiei de contractare;
 • Elaborarea declaraţiei privind persoanele cu funcţii de decizie;
 • Elaborarea Documentului Unic de Achiziţii European (DUAE);
 • Criptarea tuturor documentelor cu semnătură electronică;
 • Transmiterea documentaţiei de atribuire pentru avizare finanţatorului, în cazul achiziţiilor derulate prin fonduri comunitare;
 • Postarea documentaţiei de atribuire pe SEAP, completarea fişei de date on-line şi DUAE on-line;
 • Definirea anunţului de participare şi transmiterea acestuia spre publicare în JOUE (după caz) şi în SEAP;
 • Elaborarea şi transmiterea calendarului previzionat de desfăşurare a procedurii;
 • Transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări privind documentaţia de atribuire, individual, sau în urma consultării cu proiectanţii / experţii tehnici

Etapa B: Derularea procedurii de achiziţie, constând în procesul de evaluare a ofertelor (în calitate de expert cooptat), în vederea atribuirii contractului de achiziţie:

 • Completarea formularului de integritate ANI în maxim 5 zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
 • Asistenţă pentru completarea declaraţiilor de disponibilitate ale membrilor comisiei de evaluare;
 • Deschiderea ofertelor, verificarea existenţei tuturor documentelor şi elaborarea PV de deschidere a ofertelor (etapa 1 de evaluare);
 • Analiza documentelor de calificare şi elaborarea raportului de specialitate nr. 1, în calitate de expert extern cooptat;
 • Elaborarea PV de evaluare a conformităţii ofertelor şi criteriilor de calificare (etapa 2 de evaluare);
 • Introducerea rezultatelor admis / respins în SEAP, pentru etapa de evaluare criterii;
 • Analiza documentelor care alcătuiesc propunerile tehnice, individual sau împreună cu expertul cooptat pentru verificarea tehnico-financiară a ofertelor;
 • Asistenţă acordată expertului cooptat pentru verificarea tehnico-financiară a ofertelor în vederea elaborării raportului de specialitate tehnic (după caz);
 • Elaborarea PV de evaluare a propunerilor tehnice (etapa 3 de evaluare);
 • Introducerea rezultatelor admis / respins în SEAP, pentru etapa de evaluare propuneri tehnice;
 • Analiza documentelor care alcătuiesc propunerile financiare, individual sau împreună cu expertul cooptat pentru verificarea tehnico-financiară a ofertelor;
 • Asistenţă acordată expertului cooptat pentru verificarea tehnico-financiară a ofertelor în vederea elaborării raportului de specialitate financiar (după caz);
 • Elaborarea PV de evaluare a propunerilor financiare (etapa 4 de evaluare);
 • Introducerea rezultatelor admis/respins în SEAP, pentru etapa de evaluare propuneri financiare;
 • Stabilirea clasamentului ofertelor admisibile şi elaborarea PV de aplicare a criteriului de atribuire (etapa 5 de evaluare);
 • Solicitarea documentelor justificative ofertantului clasat pe primul loc;
 • Analiza documentelor justificative ale ofertantului clasat pe primul loc şi elaborarea raportului de specialitate nr. 2, în calitate de expert extern cooptat;
 • Elaborarea PV de evaluare a documentelor justificative (etapa 6 de evaluare);
 • Introducerea rezultatului de admis / respins în SEAP pentru etapa de evaluare a documentelor justificative;
 • Elaborarea raportului final al procedurii;
 • Transmiterea comunicărilor finale către ofertanţi privind rezultatele procedurii;
 • Elaborarea şi transmiterea solicitărilor de clarificări adresate ofertanţilor, în oricare dintre cele 6 etape de evaluare şi analiza răspunsurilor şi documentelor primite;
 • Criptarea tuturor documentelor cu semnătura electronică şi postarea acestora în SEAP, în fiecare etapă de evaluare;
 • Decriptarea tuturor documentelor primite de la ofertanţi (oferte, răspunsuri la solicitările de clarificări etc);
 • Formularea adreselor de răspuns / remediere şi / sau transmiterea punctelor de vedere cu privire la eventualele contestaţii primite, în vederea soluţionării acestora;
 • Elaborarea şi publicarea anunţului de atribuire pe SEAP;
 • Actualizarea formularului de integritate ANI, după semnarea contractului;
 • Actualizarea calendarului estimat de derulare a procedurii, ori de câte ori este necesar;
 • Ordonarea documentelor, gruparea şi arhivarea acestora în vederea transmiterii dosarului de achiziţie în format electronic către autoritatea contractantă;
 • Consultanţă SEAP şi legislativă acordată autorităţii contractante, pe toată durala derulării procedurii.

.
[Portofoliu]