Normele de aplicare ale Programului ,,Start-Up Nation – România’’

În data de 5 mai 2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a publicat:

Conform normelor publicate, schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrului Programului ,,Start-up Nation – România’’ prevede următoarele:

 • Prin implementarea programului , se estimează acordarea unui ajutor de minimis în cuantum de maxim 200.000 lei / beneficiar, cu o rată de finanţare de 100% inclusiv TVA, unui număr de maxim 10.000 beneficiari în anul 2017, finanţarea făcându-se din fonduri de la bugetul de stat şi fonduri europene;
 • Pot beneficia de finanţare societăţile (microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii) înfiinţate conform Legii nr. 31 / 1990, după data de 30 ianuarie 2017, care îndeplinesc următoarele condiţii:
  • Sunt înfiinţate de către persoane fizice care nu au sau nu au mai avut calitatea de acţionar / asociat într-o altă  societate care desfăşoară  / a  desfăşurat  aceeaşi activitate autorizată pentru care aplică în cadrul   programului, în anul anterior înscrierii  sau  în  anul  înscrierii  până  la deschiderea sesiunii de înscriere;
  • Societăţile ai căror acţionari / asociaţi deţin mai multe întreprinderi, aplică cu o singură întreprindere în cadrul programului;
  • Au capital social integral privat;
  • Au codul CAEN pentru care solicită finanţarea autorizat la Registrul Comerţului. Atenţie! Finanţarea se poate solicita pe un singur cod CAEN eligibl, conform Listei codurilor CAEN eligibile;
  • Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.
 • Categorii de cheltuieli eligibile:
  1. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru, inclusiv software-ul aferent
  2. Spaţii de lucru, producţie, prestări servicii sau comerţ care nu au destinaţie localtivă (clădiri, hale, spaţii amenajate) a căror valoare se determină în urma evaluării de către un expert ANEVAR, cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate;
  3. Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat electronice;
  4. Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote pentru comerţ stradal şi autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren şi de transport mărfuri, în limită a 1 mijloc de transport / beneficiar, în valoare maximă de 36.000 lei fără TVA;
  5. Echipamente IT tehnică de calcul (PC, periferice, sisteme portabile, sisteme audio-video, licenţe);
  6. Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
  7. Instalaţii şi echipamente care utilizează surse regenerabile de energie;
  8. Instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfăşurare a activităţii;
  9. Salarii (la nivelul salariului mediu), utilităţi şi chirii pentru spaţiile de lucru care nu au destinaţie locativă pentru perioada de implementare a planului de afaceri;
  10. Pagină web, inclusiv înregistrare domeniu fără hosting pentru operatorii economici care nu deţin alt site, în limita a 8000 lei, fără TVA;
  11. Active necorporale referitoare la brevete, fracize, licenţe, software pentru comerţul on-line;
  12. Cursuri competenţe antreprenoriale pentru asociatul / administratorul societăţii, organizate de organisme autorizate, în limita a maxim 3000 lei fără TVA;
  13. Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă pentru aplicanţii neplătitori de TVA;
  14. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării, în limita a maxim 8000 lei fără TVA, de către furnizori de servicii cu activităti autorizate incluse în CAEN clasa 70. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare;
 • După semnarea acordului de finanţare, pentru toate cheltuielile, cu excepţia salariilor, utilităţilor şi chiriilor, se întocmesc dosare de achiziţie cu minim 3 oferte;
 • O societate nu poate avea în acelaşi timp calitatea de Beneficiar în cadrul programului şi de furnizor pentru o altă întreprindere beneficiară;
 • Înscrierea în program se va face on-line, calcularea punctajului făcându-se automat de către aplicaţie, în timp real, conform Grilei de evaluare. Punctajul minim acceptat pentru verificarea administrativă este de 50 puncte;
 • Admiterea şi finanţarea în Program se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pentru planurile de afaceri care obţin minim 50 de puncte, în limita bugetului programului, la punctaje egale prevalând:
  • Numărul de locuri de muncă create;
  • Numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate /şomeri / absolvenţi după anul 2012;
  • Achiziţia de echipamente tehnologice;
  • Activitatea pe care accesează programul;
  • Data şi ora înscrierii în program;
 • Termenul limită de semnare a acordurilor de finanţare este 29 septembrie 2017;
 • Termenul limită pentru efectuarea cheltuielilor şi depunerea documentaţiei de decont este de maxim 1 an de la semnarea acordului de finanţare.

Data de la care va fi activ Programul ,,Start-up Nation – România’’ va fi comunicată cu minim 5 zile înainte de deschiderea sesiunii de înscriere, aceasta făcându-se on-line, pe site-ul www.aippimm.ro, timp de 30 de zile calendaristice de la deschidere. Deschiderea sesiunii de înscrieri în program este prevăzută pentru finalul lunii mai – începutul lunii iunie.


NOTĂ: Instituţia responsabilă pentru programul descris este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Societatea DISC Projects nu gestionează programe de finanţare, ci doar acordă consultanţă în vederea accesării acestora şi implementării proiectelor finanţate, conform ofertelor prezentate în secţiunea ,,SERVICII’’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *